Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1259 người đã làm bài

[{"so2":35,"so1":30345},{"so1":18077,"so2":60},{"so2":723,"so1":57840},{"type":1,"so":"657","idx":1,"mised":2},{"oTuso":6,"oMauso":7,"factor1":8,"factor2":2,"missedPosition":1},{"num":6,"den":42},{"num1":4,"den1":9,"num2":7,"den2":8,"rs":"<"},{"idx":2,"phanso1":{"ts":3,"ms":9},"phanso2":{"ts":5,"ms":9}},{"type":2,"idx":10,"phanso1":{"ts":6,"ms":9},"phanso2":{"ts":2,"ms":3}},{"type":1,"pheptinh":"+","n":1,"phanso1":{"ts":76,"ms":91},"phanso2":{"ts":2,"ms":4}},{"a":26,"b":28,"tong":54,"hieu":2},{"type":1,"phanso1":{"ts":7,"ms":3},"phanso2":{"ts":1,"ms":33}},{"idx":0,"unitCost":30000,"d":60,"r":40},{"oSo":[9,36,63],"k":1,"type":3,"idx":1,"rnd1":0,"rnd2":1,"rnd3":1}]
["867","1084620","80","0","56",{"tuso":"1","mauso":"7"},"<",{"ts":"8","ms":"9"},{"ts":"4","ms":"9"},{"ts":"3","ms":"2"},{"A":"26","B":"28"},{"ts":"77","ms":1},"72000000",["10","37","64"]]