Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1469 người đã làm bài

[{"so2":63,"so1":41958},{"so1":15939,"so2":10},{"so2":316,"so1":82792},{"type":2,"so":"777","idx":0,"mised":2},{"oTuso":1,"oMauso":2,"factor1":8,"factor2":7,"missedPosition":1},{"num":6,"den":24},{"num1":7,"den1":8,"num2":7,"den2":9,"rs":">"},{"idx":2,"phanso1":{"ts":2,"ms":9},"phanso2":{"ts":5,"ms":8}},{"type":0,"idx":4,"phanso1":{"ts":5,"ms":6},"phanso2":{"ts":8,"ms":9}},{"type":1,"pheptinh":"+","n":1,"phanso1":{"ts":5,"ms":37},"phanso2":{"ts":3,"ms":4}},{"a":12,"b":38,"tong":50,"hieu":26},{"type":0,"phanso1":{"ts":5,"ms":121},"phanso2":{"ts":11,"ms":35}},{"idx":1,"unitCost":79000,"d":40,"r":20},{"oSo":[9,45,72],"k":-2,"type":2,"idx":0,"rnd1":1,"rnd2":1,"rnd3":1}]
["666","159390","262","4","16",{"tuso":"1","mauso":"4"},">",{"ts":"61","ms":"72"},{"ts":"16","ms":"15"},{"ts":"7","ms":"4"},{"A":"12","B":"38"},{"ts":"1","ms":"77"},"63200000",["7","43","70"]]