Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1264 người đã làm bài

[{"so2":75,"so1":11325},{"so1":29605,"so2":40},{"so2":482,"so1":88688},{"type":2,"so":"469","idx":1,"mised":2},{"oTuso":2,"oMauso":3,"factor1":2,"factor2":1,"missedPosition":1},{"num":3,"den":21},{"num1":7,"den1":9,"num2":1,"den2":8,"rs":">"},{"idx":3,"phanso1":{"ts":2,"ms":10},"phanso2":{"ts":3,"ms":5}},{"type":1,"idx":4,"phanso1":{"ts":2,"ms":8},"phanso2":{"ts":7,"ms":10}},{"type":0,"n":2,"pheptinh":"-","phanso1":{"ts":22,"ms":19},"phanso2":{"ts":3,"ms":5}},{"a":13,"b":23,"tong":36,"hieu":10},{"type":0,"phanso1":{"ts":11,"ms":7},"phanso2":{"ts":1,"ms":55}},{"idx":1,"unitCost":59000,"d":50,"r":40},{"oSo":[9,45,81],"k":3,"type":1,"idx":0,"rnd1":0,"rnd2":0,"rnd3":1}]
["151","1184200","184","8","6",{"tuso":"1","mauso":"7"},">",{"ts":"1","ms":"5"},{"ts":"14","ms":"5"},{"ts":"7","ms":"5"},{"A":"13","B":"23"},{"ts":"11","ms":"385"},"118000000",["12","48","84"]]