Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1469 người đã làm bài

[{"so2":56,"so1":28168},{"so1":58956,"so2":50},{"so2":35,"so1":92890},{"type":1,"so":"139","idx":3,"mised":2},{"oTuso":4,"oMauso":7,"factor1":8,"factor2":3,"missedPosition":1},{"num":8,"den":48},{"num1":6,"den1":9,"num2":3,"den2":7,"rs":">"},{"idx":0,"m":10,"n":40},{"type":1,"idx":6,"phanso1":{"ts":6,"ms":10},"phanso2":{"ts":5,"ms":8}},{"type":1,"pheptinh":"+","n":1,"phanso1":{"ts":8,"ms":29},"phanso2":{"ts":1,"ms":9}},{"a":22,"b":26,"tong":48,"hieu":4},{"type":1,"phanso1":{"ts":1,"ms":25},"phanso2":{"ts":2,"ms":5}},{"idx":4,"unitCost":48,"d":96,"r":30},{"oSo":[9,36,72],"k":-2,"type":2,"idx":1,"rnd1":1,"rnd2":1,"rnd3":0}]
["503","2947800","2654","0","56",{"tuso":"1","mauso":"6"},">","8",{"ts":"25","ms":"24"},{"ts":"10","ms":"9"},{"A":"22","B":"26"},{"ts":"1","ms":"10"},"60",["7","34","70"]]