Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1266 người đã làm bài

[{"so2":88,"so1":27720},{"so1":93910,"so2":10},{"so2":455,"so1":8645},{"type":3,"so":"6372","mised1":0,"mised2":3},{"oTuso":1,"oMauso":6,"factor1":7,"factor2":8,"missedPosition":0},{"num":8,"den":36},{"num1":1,"den1":3,"num2":7,"den2":9,"rs":"<"},{"idx":2,"phanso1":{"ts":3,"ms":7},"phanso2":{"ts":1,"ms":5}},{"type":1,"idx":14,"phanso1":{"ts":5,"ms":9},"phanso2":{"ts":8,"ms":9}},{"type":5,"n":1,"phanso1":{"ts":48,"ms":57},"m":2,"phanso2":{"ts":9,"ms":13}},{"a":14,"b":24,"tong":38,"hieu":10},{"type":0,"phanso1":{"ts":35,"ms":121},"phanso2":{"ts":11,"ms":175}},{"idx":2,"unitCost":14,"d":50,"r":50},{"oSo":[10,30,70],"k":0,"type":0,"idx":1,"rnd1":0,"rnd2":0,"rnd3":0}]
["315","939100","19",{"uAns1":"8","uAns2":"0"},"7",{"tuso":"2","mauso":"9"},"<",{"ts":"22","ms":"35"},{"ts":"8","ms":"5"},{"ts":"3","ms":1},{"A":"14","B":"24"},{"ts":"1","ms":"55"},"35000",["10","30","70"]]