Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1270 người đã làm bài

[{"so2":38,"so1":54454},{"so1":77190,"so2":70},{"so2":65,"so1":57330},{"type":3,"so":"3497","mised1":1,"mised2":3},{"oTuso":1,"oMauso":3,"factor1":4,"factor2":3,"missedPosition":2},{"num":4,"den":40},{"num1":6,"den1":7,"num2":1,"den2":5,"rs":">"},{"idx":1,"n":8,"m":24},{"type":1,"idx":11,"phanso1":{"ts":7,"ms":9},"phanso2":{"ts":6,"ms":8}},{"type":5,"n":2,"phanso1":{"ts":9,"ms":29},"m":0,"phanso2":{"ts":45,"ms":71}},{"a":11,"b":31,"tong":42,"hieu":20},{"type":1,"phanso1":{"ts":121,"ms":7},"phanso2":{"ts":11,"ms":35}},{"idx":2,"unitCost":17,"d":40,"r":40},{"oSo":[8,40,64],"k":4,"type":1,"idx":0,"rnd1":0,"rnd2":0,"rnd3":1}]
["1433","5403300","882",{"uAns1":"6","uAns2":"0"},"3",{"tuso":"1","mauso":"10"},">","6",{"ts":"27","ms":"28"},{"ts":"2","ms":1},{"A":"11","B":"31"},{"ts":"55","ms":1},"27200",["12","44","68"]]