Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1270 người đã làm bài

[{"so2":56,"so1":95592},{"so1":36842,"so2":80},{"so2":554,"so1":99166},{"type":1,"so":"490","idx":1,"mised":2},{"oTuso":7,"oMauso":9,"factor1":5,"factor2":3,"missedPosition":0},{"num":2,"den":36},{"num1":3,"den1":7,"num2":7,"den2":8,"rs":"<"},{"idx":2,"phanso1":{"ts":2,"ms":9},"phanso2":{"ts":2,"ms":3}},{"type":0,"idx":2,"phanso1":{"ts":3,"ms":5},"phanso2":{"ts":6,"ms":9}},{"type":5,"n":1,"phanso1":{"ts":12,"ms":31},"m":2,"phanso2":{"ts":39,"ms":71}},{"a":11,"b":39,"tong":50,"hieu":28},{"type":0,"phanso1":{"ts":7,"ms":11},"phanso2":{"ts":1,"ms":49}},{"idx":2,"unitCost":16,"d":60,"r":20},{"oSo":[10,30,60],"k":-2,"type":1,"idx":0,"rnd1":1,"rnd2":0,"rnd3":1}]
["1707","2947360","179","0","35",{"tuso":"1","mauso":"18"},"<",{"ts":"8","ms":"9"},{"ts":"10","ms":"9"},{"ts":"3","ms":1},{"A":"11","B":"39"},{"ts":"1","ms":"77"},"19200",["8","28","58"]]