Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1465 người đã làm bài

[{"so2":36,"so1":6156},{"so1":92402,"so2":50},{"so2":775,"so1":32550},{"type":2,"so":"706","idx":2,"mised":1},{"oTuso":5,"oMauso":6,"factor1":2,"factor2":2,"missedPosition":1},{"num":9,"den":45},{"num1":2,"den1":7,"num2":5,"den2":8,"rs":"<"},{"idx":2,"phanso1":{"ts":2,"ms":4},"phanso2":{"ts":2,"ms":9}},{"type":1,"idx":1,"phanso1":{"ts":5,"ms":9},"phanso2":{"ts":4,"ms":10}},{"type":6,"n":1,"pheptinh":":","phanso1":{"ts":35,"ms":53},"phanso2":{"ts":1,"ms":2}},{"a":25,"b":31,"tong":56,"hieu":6},{"type":0,"phanso1":{"ts":15,"ms":49},"phanso2":{"ts":7,"ms":75}},{"idx":2,"unitCost":6,"d":60,"r":20},{"oSo":[8,40,72],"k":-1,"type":3,"idx":1,"rnd1":1,"rnd2":1,"rnd3":0}]
["171","4620100","42","5","12",{"tuso":"1","mauso":"5"},"<",{"ts":"13","ms":"18"},{"ts":"18","ms":"25"},{"ts":"2","ms":1},{"A":"25","B":"31"},{"ts":"1","ms":"35"},"7200",["7","39","71"]]