Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1264 người đã làm bài

[{"so2":78,"so1":31278},{"so1":41618,"so2":80},{"so2":850,"so1":3400},{"type":2,"so":"968","idx":1,"mised":2},{"oTuso":3,"oMauso":4,"factor1":7,"factor2":6,"missedPosition":1},{"num":8,"den":16},{"num1":3,"den1":5,"num2":8,"den2":9,"rs":"<"},{"idx":0,"m":4,"n":12},{"type":0,"idx":13,"phanso1":{"ts":5,"ms":7},"phanso2":{"ts":5,"ms":8}},{"type":3,"n":2,"phanso1":{"ts":179,"ms":91},"m":2,"phanso2":{"ts":111,"ms":97}},{"a":14,"b":22,"tong":36,"hieu":8},{"type":0,"phanso1":{"ts":21,"ms":11},"phanso2":{"ts":1,"ms":147}},{"idx":3,"unitCost":42,"d":126,"r":50},{"oSo":[12,48,84],"k":-1,"type":1,"idx":0,"rnd1":1,"rnd2":0,"rnd3":1}]
["401","3329440","4","3","28",{"tuso":"1","mauso":"2"},"<","3",{"ts":"7","ms":"8"},{"ts":"4","ms":1},{"A":"14","B":"22"},{"ts":"1","ms":"77"},"150",["11","47","83"]]