Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1469 người đã làm bài

[{"so2":60,"so1":43860},{"so1":91733,"so2":50},{"so2":949,"so1":84461},{"type":2,"so":"256","idx":1,"mised":2},{"oTuso":5,"oMauso":7,"factor1":6,"factor2":2,"missedPosition":1},{"num":8,"den":36},{"num1":2,"den1":7,"num2":3,"den2":5,"rs":"<"},{"idx":3,"phanso1":{"ts":2,"ms":8},"phanso2":{"ts":5,"ms":8}},{"type":1,"idx":3,"phanso1":{"ts":1,"ms":4},"phanso2":{"ts":5,"ms":9}},{"type":8,"n":2,"phanso1":{"ts":75,"ms":71},"phanso2":{"ts":2,"ms":8}},{"a":27,"b":47,"tong":74,"hieu":20},{"type":0,"phanso1":{"ts":1,"ms":121},"phanso2":{"ts":11,"ms":5}},{"idx":2,"unitCost":19,"d":40,"r":60},{"oSo":[11,33,77],"k":-4,"type":1,"idx":0,"rnd1":1,"rnd2":1,"rnd3":1}]
["731","4586650","89","2","42",{"tuso":"2","mauso":"9"},"<",{"ts":"1","ms":"8"},{"ts":"20","ms":"9"},{"ts":"1","ms":"2"},{"A":"27","B":"47"},{"ts":"1","ms":"55"},"45600",["7","29","73"]]