Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1261 người đã làm bài

[{"so2":26,"so1":93808},{"so1":11272,"so2":30},{"so2":276,"so1":69828},{"type":3,"so":"5011","mised1":1,"mised2":3},{"oTuso":5,"oMauso":9,"factor1":2,"factor2":1,"missedPosition":2},{"num":3,"den":12},{"num1":5,"den1":7,"num2":7,"den2":8,"rs":"<"},{"idx":2,"phanso1":{"ts":3,"ms":7},"phanso2":{"ts":2,"ms":9}},{"type":3,"idx":11,"phanso1":{"ts":6,"ms":10},"phanso2":{"ts":1,"ms":10}},{"type":6,"n":2,"pheptinh":"x","phanso1":{"ts":47,"ms":31},"phanso2":{"ts":1,"ms":2}},{"a":15,"b":35,"tong":50,"hieu":20},{"type":1,"phanso1":{"ts":1,"ms":121},"phanso2":{"ts":5,"ms":11}},{"idx":1,"unitCost":49000,"d":30,"r":50},{"oSo":[11,44,88],"k":5,"type":0,"idx":0,"rnd1":1,"rnd2":1,"rnd3":0}]
["3608","338160","253",{"uAns1":"3","uAns2":"0"},"5",{"tuso":"1","mauso":"4"},"<",{"ts":"41","ms":"63"},{"ts":"1","ms":"6"},{"ts":"1","ms":1},{"A":"15","B":"35"},{"ts":"1","ms":"55"},"73500000",["16","49","93"]]