Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1294 người đã làm bài

[{"so2":69,"so1":80316},{"so1":4013,"so2":60},{"so2":866,"so1":81404},{"type":3,"so":"3052","mised1":1,"mised2":3},{"oTuso":7,"oMauso":8,"factor1":7,"factor2":8,"missedPosition":1},{"num":3,"den":18},{"num1":7,"den1":8,"num2":3,"den2":6,"rs":">"},{"idx":3,"phanso1":{"ts":2,"ms":8},"phanso2":{"ts":3,"ms":5}},{"type":1,"idx":1,"phanso1":{"ts":2,"ms":7},"phanso2":{"ts":5,"ms":9}},{"type":7,"n":2,"phanso1":{"ts":97,"ms":67},"phanso2":{"ts":5,"ms":6}},{"a":17,"b":35,"tong":52,"hieu":18},{"type":0,"phanso1":{"ts":1,"ms":11},"phanso2":{"ts":1,"ms":7}},{"idx":2,"unitCost":17,"d":20,"r":20},{"oSo":[9,45,81],"k":3,"type":1,"idx":1,"rnd1":0,"rnd2":1,"rnd3":1}]
["1164","240780","94",{"uAns1":"1","uAns2":"0"},"56",{"tuso":"1","mauso":"6"},">",{"ts":"6","ms":"40"},{"ts":"35","ms":"18"},{"ts":"670","ms":"402"},{"A":"17","B":"35"},{"ts":"1","ms":"77"},"6800",["12","48","84"]]