Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1270 người đã làm bài

[{"so2":5,"so1":36145},{"so1":79104,"so2":40},{"so2":240,"so1":60720},{"type":2,"so":"338","idx":1,"mised":2},{"oTuso":5,"oMauso":6,"factor1":7,"factor2":2,"missedPosition":1},{"num":4,"den":30},{"num1":4,"den1":9,"num2":7,"den2":8,"rs":"<"},{"idx":1,"n":6,"m":12},{"type":1,"idx":9,"phanso1":{"ts":3,"ms":8},"phanso2":{"ts":6,"ms":9}},{"type":2,"n":1,"phanso1":{"ts":43,"ms":71},"m":1,"phanso2":{"ts":12,"ms":23}},{"a":18,"b":48,"tong":66,"hieu":30},{"type":0,"phanso1":{"ts":21,"ms":121},"phanso2":{"ts":11,"ms":63}},{"idx":4,"unitCost":44,"d":132,"r":30},{"oSo":[9,36,63],"k":4,"type":3,"idx":0,"rnd1":1,"rnd2":1,"rnd3":1}]
["7229","3164160","253","3","42",{"tuso":"2","mauso":"15"},"<","4",{"ts":"16","ms":"9"},{"ts":"2","ms":1},{"A":"18","B":"48"},{"ts":"1","ms":"33"},"90",["13","40","67"]]