Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1270 người đã làm bài

[{"so2":47,"so1":29469},{"so1":12202,"so2":20},{"so2":861,"so1":43050},{"type":1,"so":"490","idx":2,"mised":2},{"oTuso":1,"oMauso":4,"factor1":7,"factor2":6,"missedPosition":2},{"num":6,"den":28},{"num1":2,"den1":6,"num2":6,"den2":8,"rs":"<"},{"idx":3,"phanso1":{"ts":1,"ms":2},"phanso2":{"ts":2,"ms":5}},{"type":1,"idx":3,"phanso1":{"ts":4,"ms":9},"phanso2":{"ts":2,"ms":5}},{"type":6,"n":1,"pheptinh":":","phanso1":{"ts":5,"ms":13},"phanso2":{"ts":1,"ms":4}},{"a":20,"b":24,"tong":44,"hieu":4},{"type":1,"phanso1":{"ts":3,"ms":11},"phanso2":{"ts":15,"ms":1}},{"idx":2,"unitCost":20,"d":60,"r":20},{"oSo":[10,30,60],"k":-2,"type":0,"idx":1,"rnd1":0,"rnd2":1,"rnd3":1}]
["627","244040","50","0","6",{"tuso":"3","mauso":"14"},"<",{"ts":"1","ms":"10"},{"ts":"9","ms":"10"},{"ts":"4","ms":1},{"A":"20","B":"24"},{"ts":"1","ms":"55"},"24000",["8","28","58"]]