Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1294 người đã làm bài

[{"so2":15,"so1":47415},{"so1":4856,"so2":60},{"so2":687,"so1":687},{"type":2,"so":"606","idx":3,"mised":1},{"oTuso":7,"oMauso":8,"factor1":7,"factor2":7,"missedPosition":0},{"num":8,"den":18},{"num1":7,"den1":9,"num2":8,"den2":9,"rs":"<"},{"idx":1,"n":5,"m":20},{"type":2,"idx":3,"phanso1":{"ts":9,"ms":10},"phanso2":{"ts":7,"ms":9}},{"type":6,"n":1,"pheptinh":"x","phanso1":{"ts":7,"ms":17},"phanso2":{"ts":3,"ms":4}},{"a":28,"b":30,"tong":58,"hieu":2},{"type":0,"phanso1":{"ts":7,"ms":121},"phanso2":{"ts":11,"ms":49}},{"idx":5,"unitCost":45,"d":90,"r":30},{"oSo":[9,36,63],"k":-3,"type":2,"idx":1,"rnd1":1,"rnd2":1,"rnd3":1}]
["3161","291360","1","6","49",{"tuso":"4","mauso":"9"},"<","4",{"ts":"7","ms":"10"},{"ts":"3","ms":"4"},{"A":"28","B":"30"},{"ts":"1","ms":"77"},"60",["6","33","60"]]