Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1296 người đã làm bài

[{"so2":52,"so1":25428},{"so1":7159,"so2":40},{"so2":742,"so1":35616},{"type":2,"so":"804","idx":0,"mised":2},{"oTuso":7,"oMauso":8,"factor1":6,"factor2":6,"missedPosition":1},{"num":5,"den":30},{"num1":2,"den1":4,"num2":2,"den2":6,"rs":">"},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":4},"phanso2":{"ts":3,"ms":6}},{"type":0,"idx":2,"phanso1":{"ts":7,"ms":8},"phanso2":{"ts":9,"ms":10}},{"type":4,"n":1,"phanso1":{"ts":7,"ms":19},"m":0,"phanso2":{"ts":11,"ms":17}},{"a":30,"b":50,"tong":80,"hieu":20},{"type":1,"phanso1":{"ts":11,"ms":1},"phanso2":{"ts":1,"ms":7}},{"idx":4,"unitCost":47,"d":141,"r":40},{"oSo":[11,33,66],"k":4,"type":2,"idx":1,"rnd1":0,"rnd2":1,"rnd3":1}]
["489","286360","48","1","48",{"tuso":"1","mauso":"6"},">",{"ts":"3","ms":"4"},{"ts":"36","ms":"35"},{"ts":"1","ms":1},{"A":"30","B":"50"},{"ts":"77","ms":1},"120",["15","37","70"]]