Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1465 người đã làm bài

[{"so2":25,"so1":79900},{"so1":42160,"so2":80},{"so2":174,"so1":91350},{"type":1,"so":"544","idx":3,"mised":2},{"oTuso":1,"oMauso":2,"factor1":5,"factor2":5,"missedPosition":3},{"num":3,"den":18},{"num1":3,"den1":5,"num2":2,"den2":4,"rs":">"},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":3},"phanso2":{"ts":4,"ms":6}},{"type":1,"idx":2,"phanso1":{"ts":3,"ms":5},"phanso2":{"ts":2,"ms":8}},{"type":6,"n":2,"pheptinh":":","phanso1":{"ts":44,"ms":37},"phanso2":{"ts":2,"ms":5}},{"a":26,"b":32,"ty":1,"tong":58,"hieu":6},{"type":1,"phanso1":{"ts":33,"ms":7},"phanso2":{"ts":363,"ms":1}},{"idx":3,"unitCost":42,"d":84,"r":20},{"oSo":[10,30,60],"k":2,"type":1,"idx":0,"rnd1":0,"rnd2":0,"rnd3":1}]
["3196","3372800","525","0","10",{"tuso":"1","mauso":"6"},">",{"ts":"6","ms":"6"},{"ts":"5","ms":"12"},{"ts":"5","ms":1},{"A":"26","B":"32"},{"ts":"11","ms":"847"},"40",["12","32","62"]]