Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Triệu Mẫn
10 điểm
Lã Hoàng Quế Đan
10 điểm
Lê Hoàng Dương
10 điểm
Nguyễn Đình Toàn
10 điểm
huhu
10 điểm

Có 2839 người đã làm bài

[{"so1":32262,"so2":22845},{"so1":7743,"so2":8},{"socanviet":562647},{"sochuso":6,"type":8,"shortedList":[4,5,6,7,8,9],"list":[6,7,8,5,9,4]},{"so2":8,"so1":895956},{"somau":123456789,"so":704143671},{"typeA":1,"typeB":2,"B":76,"A":[7,6],"convert":1},{"type":14,"a":29,"b":76,"i":6},{"type":1,"values":[243,4,3]},{"year":2348,"century":24}]
["55107","61944","năm trăm sáu mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi bảy","98765",{"ans1":"111994","ans2":"4"},{"ans1":"671","ans2":"143 000","ans3":"704 000 000","ans12":"671","ans22":"143","ans32":"704"},["7","6"],"45600","243","24"]