Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Lã Hoàng Quế Đan
10 điểm
Lê Hoàng Dương
10 điểm
huhu
10 điểm
trịnh thanh mai
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm

Có 2819 người đã làm bài

[{"so1":60880,"so2":33686},{"so1":87176,"so2":9},{"socanviet":880055},{"sochuso":6,"type":4,"shortedList":[1,3,6,7,8,9],"list":[9,3,8,7,1,6]},{"so2":5,"so1":614569},{"somau":123456789,"so":3548826},{"typeA":2,"typeB":3,"B":22,"A":[2,2],"convert":1},{"type":7,"a":28,"b":86,"i":3},{"type":2,"values":[11449,3,10,49]},{"year":2593,"century":26}]
["94566","784584","tám trăm tám mươi nghìn không trăm năm mươi lăm","136789",{"ans1":"122913","ans2":"4"},{"ans1":"826","ans2":"548000","ans3":"3000000","ans12":"826","ans22":"548","ans32":"3"},["2","2"],"310","11449","26"]