Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Triệu Mẫn
10 điểm
Lã Hoàng Quế Đan
10 điểm
Lê Hoàng Dương
10 điểm
Nguyễn Đình Toàn
10 điểm
huhu
10 điểm

Có 2886 người đã làm bài

[{"so1":90785,"so2":2157},{"so1":97160,"so2":6},{"socanviet":558095},{"sochuso":5,"type":2,"shortedList":[4,5,6,7,8],"list":[6,4,7,8,5]},{"so2":7,"so1":406625},{"somau":123456789,"so":774550630},{"typeA":2,"typeB":4,"B":295,"A":[2,9,5],"convert":0},{"type":16,"a":83,"b":76,"i":6},{"type":0,"values":[246,4,6]},{"year":2187,"century":22}]
["92942","582960","nam tram nam muoi tam nghin khong tram chin muoi lam","8765",{"ans1":"55232","ans2":"1"},{"ans1":"630","ans2":"550 000","ans3":"774 000 000","ans12":"630","ans22":"550","ans32":"774"},"295","45600","246","22"]