Lớp 2 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
nguyen duc vu
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm

Có 6070 người đã làm bài

[{"so1":11,"so2":16,"so3":3,"so4":13,"so5":7,"so6":1,"type":4,"da":"1"},"0","0","0","0","0","0","0",{"so11":78,"so12":21,"so21":88,"so22":0,"so31":47,"so32":2,"so41":89,"so42":0,"so51":93,"so52":6,"so61":65,"so62":32,"so71":43,"so72":13,"so81":81,"so82":6,"so91":14,"so92":63},{"so11":62,"so12":31,"so21":83,"so22":11,"so31":41,"so32":41,"so41":67,"so42":52,"so51":85,"so52":21,"so61":87,"so62":34,"so71":97,"so72":96,"so81":32,"so82":10,"so91":25,"so92":12}]
["Nhỏ hơn",["10"],"0",["60"],"1",["23"],"0","1",{"num1":"99","num2":"88","num3":"49","num4":"89","num5":"99","num6":"97","num7":"56","num8":"87","num9":"77"},{"num1":"31","num2":"72","num3":"0","num4":"15","num5":"64","num6":"53","num7":"1","num8":"22","num9":"13"}]