Lớp 2 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
nguyen duc vu
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm

Có 6071 người đã làm bài

[{"so1":17,"so2":16,"so3":12,"so4":2,"so5":2,"so6":1,"type":3,"da":"0"},"0","0","0","0","0","0","0",{"so11":74,"so12":0,"so21":54,"so22":43,"so31":22,"so32":56,"so41":21,"so42":0,"so51":68,"so52":21,"so61":88,"so62":11,"so71":76,"so72":20,"so81":72,"so82":10,"so91":51,"so92":41},{"so11":33,"so12":23,"so21":28,"so22":15,"so31":72,"so32":11,"so41":32,"so42":31,"so51":58,"so52":40,"so61":63,"so62":2,"so71":88,"so72":41,"so81":27,"so82":16,"so91":64,"so92":31}]
["Lớn hơn",["10"],"0",["60"],"1",["23"],"0","3",{"num1":"74","num2":"97","num3":"78","num4":"21","num5":"89","num6":"99","num7":"96","num8":"82","num9":"92"},{"num1":"10","num2":"13","num3":"61","num4":"1","num5":"18","num6":"61","num7":"47","num8":"11","num9":"33"}]