Lớp 2 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
nguyen duc vu
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm

Có 6085 người đã làm bài

[{"so1":16,"so2":10,"so3":13,"so4":7,"so5":3,"so6":8,"type":4,"da":"0"},"0","0","0","0","0","0","0",{"so11":82,"so12":15,"so21":56,"so22":3,"so31":75,"so32":3,"so41":61,"so42":32,"so51":58,"so52":30,"so61":20,"so62":68,"so71":42,"so72":14,"so81":37,"so82":42,"so91":23,"so92":4},{"so11":50,"so12":10,"so21":82,"so22":82,"so31":14,"so32":3,"so41":17,"so42":3,"so51":45,"so52":44,"so61":41,"so62":11,"so71":50,"so72":40,"so81":81,"so82":61,"so91":41,"so92":40}]
["Lớn hơn",["10"],"0",["60"],"1",["23"],"0","3",{"num1":"97","num2":"59","num3":"78","num4":"93","num5":"88","num6":"88","num7":"56","num8":"79","num9":"27"},{"num1":"40","num2":"0","num3":"11","num4":"14","num5":"1","num6":"30","num7":"10","num8":"20","num9":"1"}]