Lớp 2 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
nguyen duc vu
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm

Có 6088 người đã làm bài

[{"so1":11,"so2":18,"so3":2,"so4":2,"so5":2,"so6":1,"type":1,"da":"1"},"0","0","0","0","0","0","0",{"so11":53,"so12":42,"so21":16,"so22":52,"so31":52,"so32":23,"so41":36,"so42":52,"so51":32,"so52":27,"so61":93,"so62":4,"so71":38,"so72":21,"so81":37,"so82":20,"so91":46,"so92":40},{"so11":48,"so12":11,"so21":35,"so22":24,"so31":73,"so32":70,"so41":25,"so42":21,"so51":68,"so52":56,"so61":67,"so62":23,"so71":57,"so72":22,"so81":77,"so82":22,"so91":41,"so92":31}]
["Nhỏ hơn",["10"],"0",["60"],"1",["23"],"0","3",{"num1":"95","num2":"68","num3":"75","num4":"88","num5":"59","num6":"97","num7":"59","num8":"57","num9":"86"},{"num1":"37","num2":"11","num3":"3","num4":"4","num5":"12","num6":"44","num7":"35","num8":"55","num9":"10"}]