Lớp 2 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
nguyen duc vu
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm

Có 6070 người đã làm bài

[{"so1":16,"so2":11,"so3":8,"so4":5,"so5":1,"so6":4,"type":1,"da":"0"},"0","0","0","0","0","0","0",{"so11":90,"so12":5,"so21":55,"so22":33,"so31":34,"so32":22,"so41":86,"so42":3,"so51":68,"so52":20,"so61":53,"so62":4,"so71":47,"so72":12,"so81":70,"so82":23,"so91":35,"so92":23},{"so11":24,"so12":12,"so21":58,"so22":44,"so31":65,"so32":22,"so41":84,"so42":13,"so51":13,"so52":10,"so61":84,"so62":81,"so71":48,"so72":16,"so81":71,"so82":60,"so91":33,"so92":31}]
["Lớn hơn",[""],"0",["60"],"1",["23"],"0","0",{"num1":"95","num2":"88","num3":"56","num4":"89","num5":"88","num6":"57","num7":"59","num8":"93","num9":"58"},{"num1":"12","num2":"14","num3":"43","num4":"71","num5":"3","num6":"3","num7":"32","num8":"11","num9":"2"}]