Lớp 2 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
nguyen duc vu
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm

Có 6081 người đã làm bài

[{"so1":17,"so2":16,"so3":8,"so4":6,"so5":1,"so6":3,"type":2,"da":"0"},"0","0","0","0","0","0","0",{"so11":54,"so12":31,"so21":80,"so22":16,"so31":75,"so32":20,"so41":26,"so42":51,"so51":72,"so52":17,"so61":21,"so62":43,"so71":35,"so72":23,"so81":45,"so82":13,"so91":64,"so92":11},{"so11":70,"so12":50,"so21":37,"so22":24,"so31":80,"so32":20,"so41":16,"so42":1,"so51":88,"so52":61,"so61":43,"so62":1,"so71":96,"so72":33,"so81":92,"so82":90,"so91":84,"so92":14}]
["Lớn hơn",["10"],"0",["60"],"1",["23"],"0","3",{"num1":"85","num2":"96","num3":"95","num4":"77","num5":"89","num6":"64","num7":"58","num8":"58","num9":"75"},{"num1":"20","num2":"13","num3":"60","num4":"15","num5":"27","num6":"42","num7":"63","num8":"2","num9":"70"}]