Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm
nguyen duc vu
10 điểm
Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 3
10 điểm
Băng Gía
10 điểm

Có 17770 người đã làm bài

[{"val":3,"imageId":"gl19"},{"imageId":"gl13","m1":2,"list":[3,2,1],"imageName":"bẹ chuối","url":"http://olm.vn/skill/images/naichuoi.png"},{"imageId":"gl8","m1":3,"list":[3,4,2],"imageName":"con cá","url":"http://olm.vn/skill/images/conca.png"},{"type":1,"so":2,"so2":2},{"so1":7,"so2":9,"so3":4,"so4":4,"so5":2,"so6":1,"type":0,"da":"1"},{"imageId":"gl19","m1":7,"m2":9,"imageName":"quả đào","url":"http://olm.vn/skill/images/quadao.png","q1":"A","q2":"B","da":"A"},{"imageId":"gl21","m1":14,"m2":13,"imageName":"quả táo","url":"http://olm.vn/skill/images/tao.png","q1":"A","q2":"B","da":"A"},{"list":[1,3,7,0,1],"N":5,"max":7},{"list":[3,4,9,2],"N":4,"orderedList":[9,4,3,2]},{"listImage":["gl5","gl2","gl17","gl19","gl15"],"listQ":["gl19","gl2","gl15","gl17","gl19","gl17","gl19","gl2","gl2","gl2"],"ord":4}]
["3",[0],[0],"3","<",["A"],["A"],"7",[9,4,3,2],"gl19"]