Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm
nguyen duc vu
10 điểm
Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 3
10 điểm
Băng Gía
10 điểm

Có 17782 người đã làm bài

[{"val":4,"imageId":"gl7"},{"imageId":"gl14","m1":2,"list":[2,3,1],"imageName":"ngôi nhà","url":"http://olm.vn/skill/images/ngoinha.png"},{"imageId":"gl10","m1":4,"list":[3,5,4],"imageName":"quả dứa","url":"http://olm.vn/skill/images/dua.png"},{"type":1,"so":5,"so2":4},{"so1":7,"so2":2,"so3":5,"so4":2,"so5":3,"so6":5,"type":0,"da":"0"},{"imageId":"gl17","m1":10,"m2":12,"imageName":"quả bong bay","url":"http://olm.vn/skill/images/quabongbay.png","q1":"A","q2":"B","da":"A"},{"imageId":"gl10","m1":12,"m2":11,"imageName":"quả dứa","url":"http://olm.vn/skill/images/dua.png","q1":"A","q2":"B","da":"A"},{"list":[4,6,4,1],"N":4,"max":6},{"list":[2,4,6],"N":3,"orderedList":[6,4,2]},{"listImage":["gl12","gl21","gl18","gl4","gl19"],"listQ":["gl21","gl21","gl12","gl4","gl21","gl4","gl18","gl4","gl12","gl21"],"ord":5}]
["4",[1],[2],"6",">",["A"],["A"],"6",[6,4,2],"gl4"]