Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm
nguyen duc vu
10 điểm
Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 3
10 điểm
Băng Gía
10 điểm

Có 17770 người đã làm bài

[{"val":2,"imageId":"gl21"},{"imageId":"gl11","m1":4,"list":[3,5,4],"imageName":"chiếc kính lúp","url":"http://olm.vn/skill/images/kinhlup.png"},{"imageId":"gl1","m1":4,"list":[4,5,3],"imageName":"bộ chìa khóa","url":"http://olm.vn/skill/images/bochiakhoa.png"},{"type":4,"so":3,"so2":3},{"so1":4,"so2":2,"so3":3,"so4":2,"so5":4,"so6":4,"type":0,"da":"0"},{"imageId":"gl5","m1":11,"m2":10,"imageName":"bút lông","url":"http://olm.vn/skill/images/butmau.png","q1":"A","q2":"B","da":"B"},{"imageId":"gl8","m1":12,"m2":11,"imageName":"con cá","url":"http://olm.vn/skill/images/conca.png","q1":"A","q2":"B","da":"A"},{"list":[6,9,10,2],"N":4,"max":10},{"list":[2,6,3],"N":3,"orderedList":[6,3,2]},{"listImage":["gl13","gl15","gl14","gl2","gl17"],"listQ":["gl14","gl15","gl2","gl2","gl15","gl17","gl14","gl15","gl14","gl13"],"ord":4}]
["2",[1],[0],"4",">",["A"],["A"],"10",[6,3,2],"gl15"]