Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm
nguyen duc vu
10 điểm
Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 3
10 điểm
Băng Gía
10 điểm

Có 17030 người đã làm bài

[{"val":4,"imageId":"gl5"},{"imageId":"gl22","m1":3,"list":[2,3,4],"imageName":"cục tẩy","url":"http://olm.vn/skill/images/taychi.png"},{"imageId":"gl6","m1":3,"list":[4,2,3],"imageName":"cái chuông","url":"http://olm.vn/skill/images/caichuong.png"},{"type":2,"so":3,"so2":6},{"so1":3,"so2":7,"so3":2,"so4":3,"so5":5,"so6":2,"type":0,"da":"1"},{"imageId":"gl19","m1":11,"m2":10,"imageName":"quả đào","url":"http://olm.vn/skill/images/quadao.png","q1":"A","q2":"B","da":"B"},{"imageId":"gl14","m1":6,"m2":7,"imageName":"ngôi nhà","url":"http://olm.vn/skill/images/ngoinha.png","q1":"A","q2":"B","da":"B"},{"list":[5,9,2,0,4],"N":5,"max":9},{"list":[4,1,3,5],"N":4,"orderedList":[5,4,3,1]},{"listImage":["gl9","gl12","gl17","gl3","gl18"],"listQ":["gl9","gl17","gl3","gl17","gl17","gl18","gl12","gl17","gl12","gl17"],"ord":7}]
["4",[2],[2],"3","<",["B"],["A"],"9",[5,4,3,1],"gl17"]