Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm
nguyen duc vu
10 điểm
Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 3
10 điểm
Băng Gía
10 điểm

Có 17768 người đã làm bài

[{"val":5,"imageId":"gl9"},{"imageId":"gl13","m1":4,"list":[5,3,4],"imageName":"bẹ chuối","url":"http://olm.vn/skill/images/naichuoi.png"},{"imageId":"gl19","m1":3,"list":[3,4,2],"imageName":"quả đào","url":"http://olm.vn/skill/images/quadao.png"},{"type":4,"so":4,"so2":4},{"so1":4,"so2":4,"so3":1,"so4":4,"so5":4,"so6":4,"type":0,"da":"2"},{"imageId":"gl4","m1":12,"m2":11,"imageName":"quả bóng rổ","url":"http://olm.vn/skill/images/bongro.png","q1":"A","q2":"B","da":"B"},{"imageId":"gl5","m1":9,"m2":11,"imageName":"bút lông","url":"http://olm.vn/skill/images/butmau.png","q1":"A","q2":"B","da":"B"},{"list":[6,6,9,3,1,5],"N":6,"max":9},{"list":[3,4,1,2],"N":4,"orderedList":[4,3,2,1]},{"listImage":["gl5","gl7","gl9","gl2","gl13"],"listQ":["gl9","gl9","gl9","gl7","gl7","gl13","gl2","gl5","gl7","gl5"],"ord":7}]
["5",[0],[0],"5","=",["B"],["B"],"9",[4,3,2,1],"gl5"]