Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm
nguyen duc vu
10 điểm
Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 3
10 điểm
Băng Gía
10 điểm

Có 17768 người đã làm bài

[{"val":4,"imageId":"gl12"},{"imageId":"gl16","m1":4,"list":[4,5,3],"imageName":"quả bóng","url":"http://olm.vn/skill/images/quabong.png"},{"imageId":"gl14","m1":4,"list":[4,5,3],"imageName":"ngôi nhà","url":"http://olm.vn/skill/images/ngoinha.png"},{"type":2,"so":1,"so2":4},{"so1":7,"so2":6,"so3":5,"so4":5,"so5":2,"so6":3,"type":0,"da":"0"},{"imageId":"gl18","m1":12,"m2":10,"imageName":"quả cam","url":"http://olm.vn/skill/images/quacam.png","q1":"A","q2":"B","da":"B"},{"imageId":"gl5","m1":14,"m2":12,"imageName":"bút lông","url":"http://olm.vn/skill/images/butmau.png","q1":"A","q2":"B","da":"A"},{"list":[4,1,3],"N":3,"max":4},{"list":[3,2,8,1],"N":4,"orderedList":[8,3,2,1]},{"listImage":["gl12","gl13","gl22","gl10","gl18"],"listQ":["gl12","gl12","gl13","gl10","gl12","gl18","gl13","gl13","gl18","gl22"],"ord":5}]
["4",[1],[0],"1",">",["B"],["A"],"4",[8,3,2,1],"gl18"]