Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm
nguyen duc vu
10 điểm
Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 3
10 điểm
Băng Gía
10 điểm

Có 17028 người đã làm bài

[{"val":1,"imageId":"gl7"},{"imageId":"gl9","m1":2,"list":[2,1,3],"imageName":"quả dâu","url":"http://olm.vn/skill/images/dau.png"},{"imageId":"gl17","m1":4,"list":[4,5,3],"imageName":"quả bong bay","url":"http://olm.vn/skill/images/quabongbay.png"},{"type":3,"so":4,"so2":1},{"so1":5,"so2":3,"so3":2,"so4":1,"so5":4,"so6":7,"type":0,"da":"0"},{"imageId":"gl6","m1":12,"m2":10,"imageName":"cái chuông","url":"http://olm.vn/skill/images/caichuong.png","q1":"A","q2":"B","da":"B"},{"imageId":"gl14","m1":6,"m2":8,"imageName":"ngôi nhà","url":"http://olm.vn/skill/images/ngoinha.png","q1":"A","q2":"B","da":"B"},{"list":[2,3,5,4],"N":4,"max":5},{"list":[1,7,3],"N":3,"orderedList":[7,3,1]},{"listImage":["gl7","gl6","gl12","gl11","gl5"],"listQ":["gl12","gl11","gl6","gl11","gl6","gl12","gl12","gl7","gl12","gl7"],"ord":5}]
["1",[2],[0],"1;2;3;4",">",["B"],["B"],"5",[7,3,1],"gl12"]