Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm
nguyen duc vu
10 điểm
Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 3
10 điểm
Băng Gía
10 điểm

Có 17782 người đã làm bài

[{"val":3,"imageId":"gl4"},{"imageId":"gl5","m1":3,"list":[4,3,2],"imageName":"bút lông","url":"http://olm.vn/skill/images/butmau.png"},{"imageId":"gl12","m1":4,"list":[4,5,3],"imageName":"quả lê","url":"http://olm.vn/skill/images/le.png"},{"type":1,"so":1,"so2":5},{"so1":5,"so2":5,"so3":3,"so4":2,"so5":4,"so6":4,"type":0,"da":"2"},{"imageId":"gl20","m1":8,"m2":10,"imageName":"cuốn sách","url":"http://olm.vn/skill/images/sach.png","q1":"A","q2":"B","da":"A"},{"imageId":"gl19","m1":6,"m2":8,"imageName":"quả đào","url":"http://olm.vn/skill/images/quadao.png","q1":"A","q2":"B","da":"B"},{"list":[2,7,6,5,2],"N":5,"max":7},{"list":[7,6,4],"N":3,"orderedList":[7,6,4]},{"listImage":["gl3","gl22","gl15","gl8","gl4"],"listQ":["gl15","gl8","gl8","gl22","gl15","gl22","gl4","gl3","gl3","gl15"],"ord":6}]
["3",[0],[0],"2","=",["A"],["B"],"7",[7,6,4],"gl3"]