Lớp 6 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thủy Nhi
10 điểm
Trần Minh Phúc
10 điểm
Trần Minh Phúc
10 điểm
Trần Minh Phúc
10 điểm
Kim Ji Won
10 điểm

Có 4648 người đã làm bài

[[-1,-4,-1],{"oTS":5,"oMS":-7,"f1":-3,"f2":1,"mis":1},{"ps1":{"ts":-4,"ms":6},"ps2":{"ts":-1,"ms":6},"ty":1},{"ps1":{"ts":-2,"ms":3},"ps2":{"ts":6,"ms":-9},"ty":0},{"oTuso":-1,"oMauso":-2,"factor1":3,"factor2":2,"missedPosition":2,"a":1,"b":6},{"type":4,"phanso1":{"ts":11,"ms":25},"phanso2":{"ts":-49,"ms":1},"phanso3":{"ts":-77,"ms":5}},{"type":0,"number":8},[-12,2],{"t":3,"c":7,"n":8,"s":0,"q":1},{"a1":60,"a2":140,"c":2,"n":1}]
["-4","21",{"ts":"-1","ms":"6"},{"ts":"-6","ms":"9"},"2",{"ts":"7","ms":"5"},{"ans1":"8","ans2":"-8"},"12;-12","NIK,MIN","70"]