Lớp 6 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thủy Nhi
10 điểm
Kim Ji Won
10 điểm
Nguyễn Thủy Nhi
10 điểm
Nguyễn Thủy Nhi
10 điểm
Thành Trần Xuân
10 điểm

Có 4605 người đã làm bài

[[2,-9,-1],{"oTS":6,"oMS":-7,"f1":1,"f2":2,"mis":3},{"ps1":{"ts":-3,"ms":8},"ps2":{"ts":3,"ms":8},"ty":1},{"ps2":{"ts":-2,"ms":-6},"ps1":{"ts":1,"ms":2},"ty":0},{"oTuso":5,"oMauso":9,"factor1":3,"factor2":2,"missedPosition":3,"a":-1,"b":-4},{"type":1,"phanso1":{"ts":-121,"ms":-7},"phanso2":{"ts":49,"ms":15},"phanso3":{"ts":-121,"ms":-5}},{"type":0,"number":4},[5,2],{"t":6,"c":5,"n":7,"s":2,"q":2},{"a1":120,"a2":180,"c":8,"n":2}]
["9","-14",{"ts":"3","ms":"8"},{"ts":"1","ms":"2"},"-22",{"ts":"7","ms":"3"},{"ans1":"-4","ans2":"4"},"-5;5","HMK;KMI","90"]