Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4

00:00

Điểm cao:

Phí Phương Anh
10 điểm
Thành Trần Xuân
10 điểm
Đào Minh Tiến
10 điểm
Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
10 điểm
Nguyễn Ngọc Tuấn
10 điểm

Có 4534 người đã làm bài

[{"id":3,"so":8.2,"type":1},{"value":72.89,"mul":0.01,"type":0,"ans":0.7289},{"idx":2,"A":[308,392]},{"rd":3,"V":63,"T":135,"start":525,"type":0,"S":141.75,"correct":63},{"a":60,"b":106,"tong":166,"hieu":46},{"type":0,"a":10,"idv":0},{"idx":1,"d":17,"r":7,"h":12,"hn":5},{"type":4,"values":[117,1,57]},{"idx":7,"op1":1,"op2":2,"so2":0.7,"x":0.1,"so1":1.3,"so3":0.84},{"type":1,"a":27,"b":86,"i":3}]
["20,5","0,7289","44",{"A":"6,75","C":"6.75"},{"A":"10,6","B":"6"},"314","5",{"H":"","M":"1","S":"57"},"0,1","3,86"]