Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Trọng Minh Hoàng
10 điểm
phan quoc chien
10 điểm
phan quoc chien
10 điểm
Phan Hoàng Quốc Huy
10 điểm
Thành Trần Xuân
10 điểm

Có 5445 người đã làm bài

[{"id":8,"so":3.7,"type":0},{"value":10.49,"mul":0.01,"type":1,"ans":1049},{"idx":7,"A":[225,275]},{"rd":1,"V":35,"T":75,"start":330,"type":1,"S":43.75,"correct":43.75},{"a":255,"b":482,"tong":737,"hieu":227},{"type":1,"a":19,"idv":1},{"idx":0,"d":19,"r":7,"h":10,"hn":8},{"type":0,"values":[293,4,53]},{"idx":6,"op1":2,"op2":3,"so2":0.3,"so1":0.5,"x":3,"so3":5},{"type":16,"a":42,"b":55,"i":3}]
["0.4625","1049","55",{"A":"2625","C":"2625"},{"A":"48.2","B":"25.5"},"119.32","","293","3","1.65"]