Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016

00:00

Điểm cao:

firmino
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm
kazuto kiriyaga
10 điểm
Đảo Rồng
10 điểm

Có 4035 người đã làm bài

[{"id":0,"so":87,"type":1},{"id":1,"so":1800},{"type":10,"a":25,"c":2,"b":67},{"idx":1,"n":3,"m":6},{"type":2,"idx":10,"phanso1":{"ts":7,"ms":8},"phanso2":{"ts":4,"ms":10}},{"type":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":11},"phanso2":{"ts":14,"ms":121},"phanso3":{"ts":7,"ms":1}},{"oSo":[15,35],"gen":5,"scale":4,"type":1,"idx":4,"help":false},{"typeA":1,"typeB":3,"B":404,"A":[4,0,4],"convert":0},{"type":1,"a":12,"idv":1},{"type":4,"values":[276,4,36]}]
["435","72","3350","9",{"ts":"51","ms":"40"},{"ts":"847","ms":"154"},{"so0":"60","so1":"140"},"404","48",{"H":"","M":"4","S":"36"}]