Lớp 3 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016

00:00

Điểm cao:

Phạm Cao Sơn
10 điểm
Đỗ Duy Mạnh
10 điểm
sonicboom
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm

Có 5322 người đã làm bài

[{"z":8,"x":6,"y":4,"xy":64},{"type":1,"so1":3,"so2":885},{"so2":3,"so1":5,"idx":0,"help":false},{"idx":5,"so2":5,"so1":80,"so3":3,"help":false},{"idx":5,"so1":3,"so2":18,"so3":7,"help":false},{"idx":0,"so1":2,"so2":18,"so3":54,"help":false},{"so2":2,"numZeros":4,"so1":2340000},{"eventID":10,"startH":19,"startM":23,"endH":23,"endM":50,"durationH":4,"durationM":27},{"idx":11,"type":0,"donvi":9,"metricIdx":1,"d1":6,"d2":2,"qd":0,"color":"#f063c0"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":18,"color":"#1b66ff","dvi":1,"scale":6,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14}]
["512",{"ans0":"885:3","ans1":"295"},{"ans2":"20"},{"ans2":"48"},{"ans2":"42"},{"ans2":"6"},"1170000",{"hour":"19","min":"23"},"18","336"]