Lớp 3 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016

00:00

Điểm cao:

Phạm Cao Sơn
10 điểm
Đỗ Duy Mạnh
10 điểm
sonicboom
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm

Có 5288 người đã làm bài

[{"z":3,"x":4,"y":5,"xy":45},{"type":0,"so1":10,"so2":280},{"so2":3,"so1":8,"idx":7,"help":false},{"idx":1,"so2":4,"so1":92,"so3":3,"help":false},{"idx":1,"so1":3,"so2":63,"so3":5,"help":false},{"idx":1,"so1":6,"so2":48,"so3":80,"help":false},{"so2":8,"numZeros":3,"so1":320000},{"eventID":4,"startH":7,"startM":43,"endH":8,"endM":50,"durationH":1,"durationM":7},{"idx":6,"type":0,"donvi":5,"metricIdx":1,"d1":8,"d2":4,"qd":0,"color":"#f09600"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":5,"color":"#00c933","dvi":2,"scale":3,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14}]
["135",{"ans0":"280:10","ans1":"28"},{"ans2":"32"},{"ans2":"69"},{"ans2":"105"},{"ans2":"10"},"40000",{"hour":"7","min":"13"},"20","168"]