Lớp 3 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016

00:00

Điểm cao:

Phạm Cao Sơn
10 điểm
Đỗ Duy Mạnh
10 điểm
sonicboom
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm

Có 5284 người đã làm bài

[{"z":4,"x":1,"y":8,"xy":18},{"type":1,"so1":10,"so2":900},{"so2":8,"so1":2,"idx":7,"help":false},{"idx":4,"so2":3,"so1":9,"so3":1,"help":false},{"idx":1,"so1":7,"so2":98,"so3":8,"help":false},{"idx":3,"so1":6,"so2":42,"so3":35,"help":false},{"so2":6,"numZeros":3,"so1":474000},{"eventID":8,"startH":8,"startM":24,"endH":9,"endM":57,"durationH":1,"durationM":33},{"idx":5,"type":0,"donvi":2,"metricIdx":1,"d1":8,"d2":6,"qd":1,"color":"#f063c0"},{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":0,"color":"#fdff31","dvi":0,"scale":4,"hinh":[{"x":55,"y":32},{"x":258,"y":65},{"x":243,"y":158},{"x":40,"y":125}],"cDai":21,"cRong":9}]
["72",{"ans0":"900 : 10","ans1":"90"},{"ans2":"18"},{"ans2":"3"},{"ans2":"112"},{"ans2":"245"},"79000",{"hour":"8","min":"24"},"16","240"]