Lớp 3 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016

00:00

Điểm cao:

Phạm Cao Sơn
10 điểm
Đỗ Duy Mạnh
10 điểm
sonicboom
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm

Có 5284 người đã làm bài

[{"z":4,"x":9,"y":8,"xy":98},{"type":0,"so1":6,"so2":570},{"so2":4,"so1":10,"idx":6,"help":false},{"idx":5,"so2":8,"so1":48,"so3":7,"help":false},{"idx":4,"so1":5,"so2":75,"so3":8,"help":false},{"idx":1,"so1":9,"so2":18,"so3":10,"help":false},{"so2":6,"numZeros":4,"so1":360000},{"eventID":10,"startH":18,"startM":21,"endH":20,"endM":54,"durationH":2,"durationM":33},{"idx":3,"type":0,"donvi":5,"metricIdx":1,"d1":3,"d2":5,"qd":0,"color":"#009c00"},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":0,"color":"#1b66ff","dvi":1,"scale":6,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20}]
["392",{"ans0":"570:6","ans1":"95"},{"ans2":"50"},{"ans2":"42"},{"ans2":"120"},{"ans2":"20"},"60000",{"hour":"18","min":"21"},"25","480"]