Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hướng dẫn cách tạo học liệu OOC trên trang web http://olm.vn

1. Tạo đề thi từ ngân hàng câu hỏi

Sau khi đặt tên và mô tả về đề thi, chọn khối lớp và học phần tương ứng để tìm và lấy các câu hỏi trong thư viện đã có sẵn của olm.vn.

Click vào phần Chọn nội dung tĩnh để chọn các câu hỏi tĩnh trong ngân hàng câu hỏi.

Thêm câu hỏi tĩnh

Bỏ tích ở phần Chọn câu hỏi tĩnh, danh sách các câu hỏi động sẽ hiện ra. Nhấn chuột vào các câu hỏi trắc nghiệm để thêm vào đề thi.

Thêm câu hỏi trắc nghiệm động

Cho điểm từng câu trắc nghiệm, sau đó lưu đề thi.

Thêm điểm cho từng câu trắc nghiệm