Nội dung sắp được phát hành

Link bài học:
Thảo luận

 1. Đề kiểm tra 15 phút tuần 10

 2. PBT tuần 27 tiết 1: Các số có năm chữ số

 3. PBT tuần 28 tiết 2: So sánh các số phạm vi 100 000

 4. PBT tuần 29 tiết 1: Diện tích hình chữ nhật

 5. PBT tuần 29 tiết 3: Diện tích hình vuông

 6. PBT tuần 29 tiết 5: Phép cộng các số phạm vi 100 000

 7. PBT tuần 30 tiết 1: Phép cộng các số phạm vi 100 000, Diện tích hình chữ nhật và hình vuông.

 8. PBT tuần 30 tiết 2: Phép trừ các số phạm vi 100 000

 9. PBT tuần 30 tiết 3: Tiền Việt Nam

 10. PBT tuần 30 tiết 4: Luyện tập

 11. PBT tuần 30 tiết 5: Luyện tập chung

 12. PBT tuần 31 tiết 1: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

 13. PBT tuần 31 tiết 2: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (tiếp)

 14. PBT tuần 31 tiết 3: Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

 15. PBT tuần 31 tiết 4: Phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp)

 16. PBT tuần 31 tiết 5: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp)

 17. PBT tuần 32 tiết 1: Luyện tập chung

 18. PBT tuần 32 tiết 2: Bài toán liên quan tới rút gọn đơn vị - Dạng 2

 19. PBT tuần 32 tiết 3 : Bài toán liên quan tới rút về đơn vị

 20. PBT tuần 32 tiết 4: Bài toán liên quan tới rút về đơn vị

 21. PBT tuần 32 tiết 5: Luyện tập chung

 22. PBT ôn tập cuối học kì II: Số và cấu tạo số

 23. PBT ôn tập cuối học kỳ II: So sánh số

 24. PBT ôn tập cuối học kỳ II: Phép tính

 25. Ôn tập học kỳ II: Đề 1

 26. Ôn tập học kỳ II: Đề 2

 27. Ôn tập học kỳ II: Đề 3

 28. Ôn tập học kỳ II: Đề 4