Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài 6: Định lý Vi - ét và một số bài toán liên quan đến nghiệm của phương trình bậc hai

Câu 1. Cho phương trình \(x^2-2(m-1)x-2017m^2-1=0\). Tìm m để phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt \(x_1;x_2\) thỏa mãn: \(x_1<x_2\) và \(|x_1|-|x_2|=2018\).

Câu 2. Cho phương trình \(x^2-2(m+3)x+2m+5=0\). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có hai nghiệm dương phân biệt \(x_1; x_2\) thỏa mãn \(\dfrac{1}{\sqrt{x_1}}+\dfrac{1}{\sqrt{x_2}}=\dfrac{4}{3}\).

Câu 3. Cho \(x_1;x_2\) là hai nghiệm của phương trình \(x^2-(2m+1)x-3=0\). Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S = \(x_1^2+x_2^2-6x_1x_2\).

Đề thi này hiện chưa có hướng dẫn