Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài 5: Phương trình bậc nhất - phương trình bậc hai

Câu 1. Hãy tìm tất cả giá trị của m để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt

\(x^2+x+1-m=0\)

Câu 2.  Cho a, b, c, d là các số thỏa mãn \( ac≥2(b+d)\). Chứng minh rằng ít nhất một trong hai phương trình sau có nghiệm:

\(x^2+ax+b=0;x^2+cx+d=0\)

Câu 3. Với các giá trị nào của các tham số p, q thì các phương trình bậc hai sau có nghiệm chung?

\(\left(2p+1\right)x^2-\left(3p-1\right)x+2=0;\\\left(q+2\right)x^2-\left(2q+1\right)x-1=0.\)

Đề thi này hiện chưa có hướng dẫn