Câu 1. Tìm giá trị nguyên của x để các biểu thức sau nhận giá  trị nguyên:

a) S = \(\dfrac{x-1}{x+2}\);

b) S = \(\dfrac{3}{x^2+3}\).

Câu 2. Tìm x sao cho biểu thức  P < \(\dfrac{3}{4}\) biết  P = \(\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3}-\dfrac{7\sqrt{x}+3}{x-9}+\dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}\).

Câu 3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức S = \(\sqrt{x-3}+\sqrt{5-x}\).

Đề thi này hiện chưa có hướng dẫn
Link bài học:
Thảo luận