Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức đại số nhiều biến

Câu 1. Cho x, y là các số thực dương phân biệt thỏa mãn: \(x^2-4xy+3y^2=0\). Hãy tính giá trị của biểu thức \(S = \dfrac{3x+17y}{24x+7y} \).

Câu 2. Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn đồng thời các phương trình \(x^2+y^2=4; x^2+z^2 = 16\) và \(x^2=yz\). Hãy tính giá trị của biểu thức S = xy + xz.

Câu 3. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a + b + c = 3 và \(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}=3\). Hãy tính giá trị của biểu thức

\(S = (a-2)^{2018}(b-3)^{2019}(c-4)^{2020}\).

Đề thi này hiện chưa có hướng dẫn