Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức đại số một biến

Câu 1: Hãy tính giá trị của biểu thức A tại x = 3, biết:

\(A=\left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}-\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}\right):\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\)  (x > 0).

Câu 2: Gọi a là nghiệm âm của phương trình \(x^2+x-1=0\). Hãy tính giá trị của biểu thức \(S=\sqrt{a^8+10a+13}+a\).

Câu 3: Tính giá trị của biểu thức \(S=\left(4x^2-4x+3\right)^{2018}\) tại \(x=\frac{\sqrt{3}+1}{2}\).

Đề thi này hiện chưa có hướng dẫn